OFERTA PROMOCYJNA – 50% taniej (LETT KŁOBUCKA)

 1. Oferta promocyjna obowiązuje w okresie 28 listopada – 23 grudnia 2023 roku.

 2. Z oferty promocyjnej mogą skorzystać osoby pełnoletnie po spełnieniu kryteriów właściciela, tj. po przejściu pozytywnej weryfikacji dokonanej za pośrednictwem strony internetowej Simpl.rent, które w okresie wskazanym w punkcie 1 powyżej zawrą umowę najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji Lett Kłobucka położonej w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25.

 3. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w inwestycji Lett Kłobucka na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, rozpoczynającej się najpóźniej w grudniu 2023 roku.

 4. W ramach promocji najemca spełniający warunki określone w punkcie 2 i 3 powyżej może skorzystać z obniżki czynszu najmu lokalu mieszkalnego (określonego w pkt 1.10.1 umowy najmu) w pierwszym pełnym miesiącu umowy najmu o 50% (tj. 50% taniej).

 5. Oferta promocyjna wskazana w punkcie 4 nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami.

 6. Organizatorem promocji jest PARKUR PROPCO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000878005, REGON: 387958559, NIP:5272947041.

OFERTA PROMOCYJNA – 10% taniej (LETT KŁOBUCKA)

 1. Oferta promocyjna obowiązuje w okresie 3 – 10 listopada 2023 roku.

 2. Z oferty promocyjnej mogą skorzystać osoby pełnoletnie po spełnieniu kryteriów właściciela, tj. po przejściu pozytywnej weryfikacji dokonanej za pośrednictwem strony internetowej Simpl.rent, które w okresie wskazanym w punkcie 1 powyżej zawrą umowę najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji Lett Kłobucka położonej w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 2.

 3. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w inwestycji Lett Kłobucka na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, rozpoczynającej się w listopadzie 2023 roku.

 4. W ramach promocji najemca spełniający warunki określone w punkcie 2 powyżej może skorzystać z obniżki czynszu najmu lokalu mieszkalnego (określonego w pkt 1.10.1 umowy najmu) w pierwszym pełnym miesiącu umowy najmu w 2023 roku o 10% (tj. 10% taniej).

 5. Oferta promocyjna wskazana w punkcie 4 nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami.

 6. Organizatorem promocji jest PARKUR PROPCO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000878005, REGON: 387958559, NIP:5272947041.

OFERTA PROMOCYJNA – MIEJSCE PARKINGOWE GRATIS (LETT LAZUROWA)

 1. Oferta promocyjna obowiązuje w okresie 25 – 31 października 2023 roku.

 2. Z oferty promocyjnej mogą skorzystać osoby pełnoletnie po spełnieniu kryteriów właściciela, tj. po przejściu pozytywnej weryfikacji dokonanej za pośrednictwem strony internetowej Simpl.rent, które w okresie wskazanym w punkcie 1 powyżej zawrą umowę najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji Lett Lazurowa położonej w Warszawie (01-315) przy ul. Bolesława Orlińskiego 3 lub 3A.

 3. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w inwestycji Lett Lazurowa na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, rozpoczynającej się w październiku lub listopadzie 2023 roku.

 4. W ramach promocji najemca spełniający warunki określone w punkcie 2 powyżej może skorzystać z obniżki czynszu miejsca parkingowego do promocyjnej ceny 1 zł brutto miesięcznie przez cały okres obowiązywania umowy.

 5. Oferta promocyjna wskazana w punkcie 4 nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami.

 6. Organizatorem promocji jest BEMOWO PROPCO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000875874.

OFERTA PROMOCYJNA – MIEJSCE PARKINGOWE GRATIS (LETT KŁOBUCKA)

 1. Oferta promocyjna obowiązuje w okresie 25 – 31 października 2023 roku.

 2. Z oferty promocyjnej mogą skorzystać osoby pełnoletnie po spełnieniu kryteriów właściciela, tj. po przejściu pozytywnej weryfikacji dokonanej za pośrednictwem strony internetowej Simpl.rent, które w okresie wskazanym w punkcie 1 powyżej zawrą umowę najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji Lett Kłobucka położonej w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25.

 3. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w inwestycji Lett Kłobucka na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, rozpoczynającej się w październiku lub listopadzie 2023 roku.

 4. W ramach promocji najemca spełniający warunki określone w punkcie 2 powyżej może skorzystać z obniżki czynszu miejsca parkingowego do promocyjnej ceny 1 zł brutto miesięcznie przez cały okres obowiązywania umowy.

 5. Oferta promocyjna wskazana w punkcie 4 nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami.

 6. Organizatorem promocji jest PARKUR PROPCO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000878005, REGON: 387958559, NIP:5272947041.

OFERTA PROMOCYJNA – PÓŁ MIESIĄCA I MIEJSCE PARKINGOWE GRATIS (LETT LAZUROWA)

 1. Oferta promocyjna obowiązuje w okresie 1 – 24 października 2023 roku.

 2. Z oferty promocyjnej mogą skorzystać osoby pełnoletnie po spełnieniu kryteriów właściciela, tj. po przejściu pozytywnej weryfikacji dokonanej za pośrednictwem strony internetowej Simpl.rent, które w okresie wskazanym w punkcie 1 powyżej zawrą umowę najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji Lett Lazurowa położonej w Warszawie (01-315) przy ul. Bolesława Orlińskiego 3 lub 3A.

 3. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w inwestycji Lett Lazurowa na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, rozpoczynającej się w październiku 2023 roku.

 4. W ramach promocji najemca spełniający warunki określone w punkcie 2 powyżej może skorzystać z obniżki czynszu najmu lokalu mieszkalnego (określonego w pkt 1.10.1 umowy najmu) w pierwszym pełnym miesiącu umowy najmu w 2023 roku o 50% (tj. pół miesiąca gratis) oraz dodatkowo z najmu miejsca parkingowego w inwestycji w promocyjnej cenie 1 zł brutto miesięcznie.

 5. Oferta promocyjna wskazana w punkcie 4 nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami.

 6. Organizatorem promocji jest BEMOWO PROPCO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000875874.

REGULAMIN PROGRAMU POLECAJĄCEGO - "Poleć znajomego"

§1 Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”) określa warunki programu polecającego prowadzonego pod nazwą „Poleć znajomego”, w ramach wynajmu mieszkań w nieruchomościach należących do Bemowo Propco, mieszczących się w budynku mieszkalnym pod adresem Orlińskiego 3 i 3a, Warszawa („Mieszkania”) (,,Program”).

 2. Organizatorem Programu jest Bemowo Propco Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa KRS: 0000875874, REGON: 387958559, NIP:5272945438 („Organizator”).

 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.lett.pl.

§2 Czas trwania programu


 1. Program polecający „Poleć znajomego” obowiązuje od dnia 25.08.2023 roku do 31.12.2023 roku.

 2. W przypadku odwołania Programu, informacja dotycząca odwołania zostanie ogłoszona przez Organizatora na stronie internetowej www.lett.pl.

§3 Zasady programu


 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna będąca mieszkańcem Mieszkania, która spełni warunki określone w Regulaminie (,,Uczestnik Programu”/Uczestnik).

 2. Program polega na jednorazowym obniżeniu opłaty miesięcznej za wynajem Mieszkania o 150 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) naliczonym dla Uczestnika Programu za polecenie usług Lett wybranej przez niego osobie.

 3. Aby wziąć udział w Programie, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  a. posiadanie przez Uczestnika statusu mieszkańca Mieszkania tj. zawarcie z Organizatorem stosownej umowy najmu dowolnego Mieszkania.

  b. polecenie przez Uczestnika wynajęcia Mieszkania w inwestycji Lett Lazurowa (pod adresem Orlińskiego 3 i 3a) dowolnej osobie.

  c. zawarcie przez osobę, której Uczestnik polecił wynajem Mieszkania umowy najmu dowolnego Mieszkania w inwestycji Lett Lazurowa (pod adresem Orlińskiego 3 i 3a).

  d. przekazanie Organizatorowi przez Uczestnika informacji o poleceniu miejsca w Mieszkaniu danej osobie określonej w lit. c powyżej. Informacja powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Adres elektroniczny Uczestnika wykorzystany w celu przekazania wskazanych w zdaniu poprzednim informacji powinien być tym samym adresem, który zgłoszony był w momencie podpisywania umowy najmu przez Uczestnika. W celu identyfikacji Uczestnika informacja, o której mowa w niniejszej lit. d powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz poleconej osoby. Informacja musi zostać przekazana Organizatorowi przed podpisaniem umowy najmu przez poleconą przez Uczestnika osobę.

 4. Opłata miesięczna zostaje jednorazowo obniżona pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika postanowień określonych Regulaminie, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym osoba określona w punkcie 3 lit. c zawrze umowę na okres minimum 12 miesięcy.

 5. Uczestnik, może polecić nieograniczoną liczbę osób, a z tytułu każdego polecenia, pod warunkiem spełnienia postanowień określonych Regulaminie, otrzyma kolejne, jednorazowe obniżki czynszu (w miesiącu następującym po podpisaniu umowy przez polecone osoby ), każdorazowo na kwotę stanowiącą równowartość 150 złotych.

§4 Postanowienia końcowe


 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2023 roku i obowiązuje przez cały okres trwania Programu.

 2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Przystąpienie do udziału w Programie jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu oraz jego akceptacją.

 3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i udostępnienia tekstu jednolitego Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej www.lett.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Programu przed dokonaniem zmiany.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Wszelkie spory między Organizatorem Programu a Uczestnikiem Programu rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.

Warszawa, dnia 03.11.23r.


Masz więcej pytań?

Jesteśmy tu dla ciebie!
Kontakt