OFERTA PROMOCYJNA 50% TANIEJ (LETT MARKOWSKA)
  1. Oferta promocyjna obowiązuje w okresie od 18 kwietnia do 15 czerwca 2024 roku.
  2. Z oferty promocyjnej mogą skorzystać osoby pełnoletnie po spełnieniu kryteriów właściciela, TALONELLO INVESTMENTS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28,, tj. po przejściu pozytywnej weryfikacji dokonanej za pośrednictwem strony internetowej Simpl.rent, które w okresie wskazanym w punkcie 1 powyżej zawrą umowę najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji Lett Markowska położonej w Warszawie przy ul. Markowska 5 i 5a.
  3. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w inwestycji Lett Markowska położonej w Warszawie przy ul. Markowska 5 i 5a , w okresie do 15 czerwca 2024 z okresem najmu nie krótszym niż 12 miesięcy.
  4. W ramach promocji najemcy spełniającemu warunki określone w punkcie 2 w ostatnim pełnym miesiącu okresu najmu, udzielona będzie obniżka w czynszu najmu lokalu mieszkalnego (określonego w pkt 1.10.1 umowy najmu) w wysokości 50% (tj. 50% taniej). Pozostałe opłaty związane z najmem lokalu obowiązują na zasadach określonych w Umowie Najmu. Dodatkowo, najemca, uprawniony do obniżki o której mowa w zdaniu poprzednim otrzyma kartę podarunkową do wykorzystania na platformie Netflix o wartości 60 zł oraz upominek w postaci doposażenia mieszkania (zmiotka, szufelka, mop, deska do prasowania, wieszak na pranie, czajnik). O zawartości upominku każdorazowo decyduje właściciel.
  5. Oferta promocyjna wskazana w punkcie 4 powyżej nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami.
  6. Organizatorem promocji jest TALONELLO INVESTMENTS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000916731.
OFERTA PROMOCYJNA – KWIECIEŃ GRATIS (LETT MARKOWSKA)
  1. Oferta promocyjna obowiązuje w okresie od 19 marca do 30 kwietnia 2024 roku.
  2. Z oferty promocyjnej mogą skorzystać osoby pełnoletnie po spełnieniu kryteriów właściciela, tj. po przejściu pozytywnej weryfikacji dokonanej za pośrednictwem strony internetowej Simpl.rent, które w okresie wskazanym w punkcie 1 powyżej zawrą umowę najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji Lett Markowska położonej w Warszawie przy ul. Markowska 5 i 5a.
  3. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w inwestycji Lett Markowska na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
  4. W ramach promocji najemca spełniający warunki określone w punkcie 2 powyżej może skorzystać z obniżki czynszu najmu lokalu mieszkalnego (określonego w pkt 1.10.1 umowy najmu) za miesiąc kwiecień 2024 roku (w przypadku podpisania umowy rozpoczynającej się w okresie od 15.04 do 30.04.2024) do kwoty 1 zł brutto (tj. kwiecień gratis). Pozostałe opłaty związane z najmem lokalu obowiązują na zasadach określonych w Umowie Najmu. Dodatkowo, najemca otrzyma kartę podarunkową do wykorzystania na platformie Netflix o wartości 60 zł oraz doposażenie mieszkania (zmiotka, szufelka, mop, deska do prasowania, wieszak na pranie).
  5. Oferta promocyjna wskazane w punkcie 4 nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami.
  6. Organizatorem promocji jest TALONELLO INVESTMENTS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000916731.
REGULAMIN PROGRAMU POLECAJĄCEGO „POLEĆ ZNAJOMEGO”
  §1 Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”) określa warunki programu polecającego prowadzonego pod nazwą „Poleć znajomego”, w ramach wynajmu mieszkań w nieruchomościach należących do Bemowo Propco, Parkur Propco oraz Talonello Investments mieszczących się w budynkach mieszkalnych pod adresami Kłobucka 25, Orlińskiego 3 i 3a, Markowska 5 i 5a oraz Brzeska 8, Warszawa, w ramach inwestycji Lett Kłobucka, Lett Lazurowa oraz Lett Markowska („Mieszkania”) (,,Program”).
  2. Organizatorem Programu są: Bemowo Propco Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa KRS: 0000875874, NIP:5272945438, Parkur Propco Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa KRS: 0000878005, NIP: 5272947041 oraz Talonello Investments Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa KRS: 0000916731, NIP: 5272969166 (dalej łącznie jako „Organizator”).
  3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.lett.pl.

  §2 Czas trwania Programu
  1. Program polecający „Poleć znajomego” obowiązuje od dnia 28.03.2024 roku do 30.09.2024 roku.
  2. W przypadku odwołania Programu, informacja dotycząca odwołania zostanie ogłoszona przez Organizatora na stronie internetowej www.lett.pl.

  §3 Zasady Programu
  1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna będąca mieszkańcem Mieszkania, która spełni warunki określone w Regulaminie (,,Uczestnik Programu”/Uczestnik).
  2. Program polega na jednorazowym obniżeniu opłaty miesięcznej za wynajem Mieszkania o 400 złotych (słownie: czterysta złotych) naliczonym dla Uczestnika Programu za polecenie usług Lett wybranej przez niego osobie.
  3. Aby wziąć udział w Programie, muszą zostać spełnione następujące warunki:
  a. posiadanie przez Uczestnika statusu mieszkańca Mieszkania tj. zawarcie z Organizatorem stosownej umowy najmu dowolnego Mieszkania w ramach dowolnej inwestycji Lett,
  b. polecenie przez Uczestnika wynajęcia Mieszkania w jednej z inwestycji Lett (Lett Lazurowa, Lett Kłobucka lub Lett Markowska) dowolnej osobie,
  c. zawarcie przez osobę, której Uczestnik polecił wynajem Mieszkania umowy najmu dowolnego mieszkania w jednej z inwestycji Lett (Lett Lazurowa, Lett Kłobucka lub Lett Markowska) na 12 miesięcy,
  d. przekazanie Organizatorowi przez Uczestnika informacji o poleceniu miejsca w Mieszkaniu danej osobie określonej w lit. c powyżej. Informacja powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Adres elektroniczny Uczestnika wykorzystany w celu przekazania wskazanych w zdaniu poprzednim informacji powinien być tym samym adresem, który zgłoszony był w momencie podpisywania umowy najmu przez Uczestnika. W celu identyfikacji Uczestnika informacja, o której mowa w niniejszej lit. d powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz poleconej osoby. Informacja musi zostać przekazana Organizatorowi przed podpisaniem umowy najmu przez poleconą przez Uczestnika osobę.
  4. Opłata miesięczna zostaje jednorazowo obniżona pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika postanowień określonych Regulaminie, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym osoba określona w punkcie 3 lit. c zawrze umowę na okres minimum 12 miesięcy.
  5. Uczestnik, może polecić nieograniczoną liczbę osób, a z tytułu każdego polecenia, pod warunkiem spełnienia postanowień określonych Regulaminie, otrzyma kolejne, jednorazowe obniżki czynszu (w miesiącu następującym po podpisaniu umowy przez polecone osoby), każdorazowo na kwotę stanowiącą równowartość 400 złotych.

  §4 Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2024 roku i obowiązuje przez cały okres trwania Programu.
  2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Przystąpienie do udziału w Programie jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu oraz jego akceptacją.
  3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i udostępnienia tekstu jednolitego Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej www.lett.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Programu przed dokonaniem zmiany.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Wszelkie spory między Organizatorem Programu a Uczestnikiem Programu rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.

  Warszawa, dnia 28.03.2024 r.

Masz więcej pytań?

Jesteśmy tu dla ciebie!
Kontakt

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Państwa prywatność ma dla nas ogromne znaczenie, a bezpieczeństwo danych to priorytet. Korzystamy z plików cookies, które pomagają nam dostosować treść do indywidualnych preferencji oraz dostarczać jeszcze wyższą jakość usług. Prosimy o wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies i zapoznanie się z polityką prywatności.