Celem niniejszej polityki prywatności ("Polityka Prywatności") jest wyjaśnienie, dlaczego i w jaki sposób my - Parkur Propco sp. z o.o., Parkur Bemowo sp. z o.o. oraz Talonello Investments sp. z o.o. przetwarzamy dane osobowe najemcy, współnajemcy lub innej osoby zamieszkującej lub odwiedzającej wynajmowany lokal znajdujący się w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 25, Orlińskiego 3 i 3a, Markowskiej 5, 5a oraz Brzeskiej 8 (dalej zwanych odpowiednio "najemcą", "osobą, której dane dotyczą" i "lokalami"). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
  Parkur Propco sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Towarowej 28, 00-839 Warszawa wpisana do rejestru handlowego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000878005 oraz Bemowo Propco sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Towarowej 28, 00-839 Warszawa wpisana do rejestru handlowego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875874 oraz Talonello Investments sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Towarowej 28, 00-839 Warszawa, wpisana do rejestru handlowego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000916731 są łącznie administratorem danych ("administrator"). Dane kontaktowe administratora:
  Mathias Sachse Skrubbeltrang,
  [email protected]

 2. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
  Co do zasady, dane osobowe dotyczące osoby będącej najemcą lub osobą występującą o zawarcie umowy najmu, są zbierane od samej osoby, której dane dotyczą, w związku z ubieganiem się o wynajem lokalu i zawarciem umowy najmu, a także w trakcie trwania stosunku najmu.
  Informacje o osobie, której dane dotyczą, będącej najemcą lub osobą ubiegającą się o wynajem lokalu, mogą być również pozyskiwane z innych źródeł, takich jak publicznie dostępne rejestry. Informacje kredytowe osoby ubiegającej się o wynajem lokalu mogą być sprawdzone z wykorzystaniem rejestrów zewnętrznego dostawcy usług. Administrator współpracuje z Simpl sp. z o.o., utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem polskim, mającą siedzibę w Krakowie, adres: ul. Piwna 25 lokal nr 20, 30-527 Kraków, który umożliwia najemcy utworzenie certyfikatu potwierdzającego jego tożsamość i wiarygodność ("Simpl"). Regulamin świadczenia usług przez Simpl znajduje się tutaj. Projekt certyfikatu, który Simpl ma dostarczyć administratorowi, znajduje się tutaj.
  Gromadzimy również dane w następujących celach: zarządzanie dostępem w celu ochrony nieruchomości i jej mieszkańców oraz w celu badania sytuacji związanych ze szkodami i czynami niedozwolonymi dotyczącymi nieruchomości.
  W przypadku najemców gromadzone i przetwarzane są następujące dane:
  • informacje takie jak imię i nazwisko, wiek, płeć oraz numer identyfikacji osobowej i podatkowej;
  • dane kontaktowe, takie jak poprzedni adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu;
  • informacje dotyczące umowy najmu, takie jak informacje o wynajmowanym lokalu, okresie najmu, wysokości czynszu i podstawach do jego podwyższenia;
  • informacje dotyczące sposobu obsługi klienta, takie jak informacje o języku komunikacji i kontaktach najemcy z obsługą klienta;
  • informacje związane z użytkowaniem lokalu najemcy, takie jak informacje o zgłoszeniach usterek i naprawach, a także informacje o zużyciu energii i wody (gdy jest to niezbędne, np. do ustalenia zużycia dla danej nieruchomości);
  • historia płatności najemcy w zakresie dozwolonym i wymaganym przez prawo;
  • informacje niezbędne do tego celu, takie jak informacje o fakturowaniu i płatnościach przekazywanych do windykacji;
  • informacje związane z zarządzaniem prawami dostępu: podstawowe dane identyfikacyjne (nazwisko, numer mieszkania, dane identyfikacyjne klucza) oraz informacje o prawach dostępu (prawa dostępu przypisane do klucza);
  • informacje niezbędne do podejmowania działań w sprawie szkód i czynów niedozwolonych dotyczących mienia, takie jak dane wejść zarejestrowane przez zamek (czas otwarcia zamka, data wejścia lub odmowy dostępu).

 3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Przetwarzamy dane osobowe w celu nawiązania stosunku najmu i zarządzania stosunkiem najmu (art. 6(1)(b) RODO). W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są również w związku z utrzymaniem lokali, zarządzaniem zgłoszeniami usterek oraz świadczeniem usług związanych z lokalem. W powyższych przypadkach przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku ze stosunkiem najmu.
  Jednakże w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, a które nie są stroną stosunku najmu (osoby mieszkające w mieszkaniu lub odwiedzające je), przetwarzanie jest konieczne do celów naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6(1)(f) RODO).

 4. PRZEKAZYWANIE I UJAWNIANIE DANYCH
  Możemy przekazywać i ujawniać dane osobowe osób, których dane dotyczą, osobom trzecim w następujących przypadkach:
  • zgodnie z wymogami i ograniczeniami wynikającymi ze stosunku prawnego lub umownego;
  • zaufanym zewnętrznym dostawcom usług (np. Colliers ) działającym w imieniu i zgodnie z instrukcjami administratora;
  • podmiotom świadczącym usługi utrzymania, obsługi dostępu do lokali lub innemu upoważnionemu przez nas podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe, który działa w imieniu administratora i zgodnie z jego instrukcjami;
  • innym spółkom w ramach Grupy NREP;
  • Simpl, aby umożliwić najemcy utworzenie certyfikatu najemcy zgodnie z zasadami świadczenia usług przez Simpl;
  • podmiotom uprawnionym z tytułu zabezpieczeń ustanowionych na wierzytelnościach wynikających z zawartych umów najmu, lub nabywcom tych wierzytelności, w tym Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju.
  • w związku z reorganizacją przedsiębiorstwa; oraz
  • gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony Państwa i innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądania władz.

 5. O NASZYCH PARTNERACH
  Wynajmem, rozliczaniem czynszu i zarządzaniem naszymi lokalami zajmuje się nasz partner - Colliers Property Management Poland Sp. z o.o., zawiązana i istniejąca zgodnie z prawem polskim, mająca siedzibę w Warszawie, adres: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa (dalej "Colliers"). Colliers przetwarza dane osobowe w naszym (administratora) imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami, na przykład w związku z administrowaniem umowami najmu.

 6. MONITORING
  Administrator prowadzi monitoring wizyjny w częściach wspólnych budynku, w którym znajdują się mieszkania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynku. Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: (i) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym w imieniu organów władzy publicznej w zakresie ich ustawowych uprawnień; (ii) podmiotom współpracującym z administratorem przy prowadzeniu monitoringu (w zakresie niezbędnym do jego wykonania) lub przy zarządzaniu budynkiem. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UE/EEA
  Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza UE lub Europejski Obszar Gospodarczy.

 8. PRZECHOWYWANIE DANYCH
  Dane osobowe są przechowywane w okresie obowiązywania umowy najmu oraz poza tym okresem do końca roku kalendarzowego, w którym upływa siódma rocznica zakończenia okresu najmu. Natomiast w przypadku nie podpisania umowy najmu dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż do końca kolejnego roku kalendarzowego.

 9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Jako osoba, której dotyczą dane, w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych zagwarantowano Pani/Panu następujące prawa:
  • Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądać sprostowania lub usunięcia tych danych w granicach i zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych;
  • Ma Pani/Pan prawo żądać ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w granicach i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;
  • Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie oraz do przekazania ich innemu administratorowi w granicach i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych; oraz
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego organu ochrony danych Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że zostały naruszone Pani/Pana prawa.
  Wyżej wymienione żądania może Pani/Pan wysłać do naszego działu obsługi klienta, którego dane kontaktowe znajdują na początku niniejszej Polityki Prywatności.

 10. OCHRONA OSÓB
  Stosujemy niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych w celu ochrony danych osobowych przed zniszczeniem, uszkodzeniem, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem. Na przykład, ograniczamy dostęp do Pani/Pan danych tylko do personelu, który musi przetwarzać te dane w celu wykonywania swojej pracy.

 11. LINKI
  Za pośrednictwem komunikatów otrzymywanych od nas mogą Państwo otrzymywać łącza hipertekstowe do stron internetowych lub źródeł internetowych osób trzecich. Nie kontrolujemy takich stron internetowych lub źródeł internetowych osób trzecich i nie możemy ponosić odpowiedzialności za praktyki prywatności osób trzecich i treści zawarte na ich stronach internetowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbierają i przetwarzają Pani/Pana dane osobowe.

 12. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI / PROFILOWANIE
  Obecnie nie istnieje żaden zautomatyzowany proces podejmowania decyzji lub profilowania, który byłby prawnie skuteczny lub w inny sposób znacząco wpłynąłby na Pani/Pana status.

 13. PRZENIESIENIE W PRZYPADKU ZMIANY KONTROLI
  Jeśli administrator lub cała jego grupa będzie przedmiotem połączenia, przejęcia, likwidacji lub sprzedaży lokali, zastrzegamy sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych. Zostaną Państwo powiadomieni, jeśli Państwa dane zostaną przekazane innemu podmiotowi w wyniku połączenia, przejęcia, likwidacji lub sprzedaży.

 14. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, poinformujemy Państwa o tym na naszej stronie internetowej: www.lett.pl

 15. Polityka cookies
  Na naszej strony internetowej korzystamy z plików „cookies” (niewielkich plików tekstowych które instalowane są na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej) celem zapewnienia użytkownikowi należytego standardu usług oraz pozyskania informacji o sposobie korzystania ze strony. Wykorzystujemy również pliki “cookies” umieszczane przez podmioty trzecie. Lista tych podmiotów znajduje się tutaj.
  Użytkownik może zmodyfikować swoje preferencje dotyczące plików “cookies”. Jednakże całkowite zablokowanie plików „cookies” może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności strony.
  Użytkownik może , poprzez odpowiednie zmodyfikowanie ustawień przeglądarki, usunąć pliki „cookies” które zostały dotychczas zainstalowane lub zmienić ustawienia przeglądarki w celu zablokowania nowych plików „cookies”. Stosowne informacje można uzyskać w funkcji „Pomoc” w przeglądarce. Instrukcje o sposobie zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików „cookies” w najczęściej używanych przeglądarkach można również znaleźć w następujących miejscach:
  Chrome - (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
  Microsoft Edge - (https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09)
  Mozilla Firefox - (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies)
  Safari - (https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)
  Dodatkowo, użytkownik może odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, gdzie znajdują się informacje dotyczące tej kwestii.

Masz więcej pytań?

Jesteśmy tu dla ciebie!
Kontakt

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Państwa prywatność ma dla nas ogromne znaczenie, a bezpieczeństwo danych to priorytet. Korzystamy z plików cookies, które pomagają nam dostosować treść do indywidualnych preferencji oraz dostarczać jeszcze wyższą jakość usług. Prosimy o wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies i zapoznanie się z polityką prywatności.