Regulamin konkursu prowadzonego pod nazwą „Święta z Lett”

§1 Postanowienia ogólne


 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Święta z Lett” zwanego dalej "Konkursem", są: Parkur Propco Sp. z o.o, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, Polska, NIP: 5272947041, oraz Bemowo Propco Sp. z o.o, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, Polska, NIP: 5272945438, zwani dalej łącznie „Organizatorem”.

 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

 4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5.12.2023 r. i trwa do dnia 15.12.2023 r.

 6. Okres trwania Konkursu określony w treści ust. 6 nie obejmuje przyznania Nagrody, jej wydania (realizacji) i ewentualnej procedury reklamacyjnej.

§2 Uczestnictwo w Konkursie


 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca w inwestycjach Lett Lazurowa lub Lett Kłobucka, mieszczących się w Warszawie na ul. Kłobucka 25 oraz Orlińskiego 3 i 3a („Lett”), która w okresie trwania Konkursu wskazanym w § 1 ust. 6 jest stroną umowy najmu miejsca w Lett, posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego oraz spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie Konkursu, w tym wykona Pracę Konkursową („Uczestnik”).

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, w tym członkowie rodzin (do trzeciego stopnia pokrewieństwa) ww. pracowników i współpracowników. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru laureatów Konkursu, Organizator powołał komisję ds. Konkursu (zwaną dalej „Komisją”). W skład Komisji ds. Konkursu wchodzą trzy osoby wskazane przez Organizatora.

§3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie


 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest bycie stroną umowy najmu w Lett trwającej w okresie trwania konkursu, wykonanie i zgłoszenie Pracy Konkursowej w sposób i zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2 poniżej, posiadanie publicznego profilu na platformie Instagram oraz zaobserwowanie profilu @lett.living na Instagramie.

 2. Pracę konkursową stanowi ukazanie przez Uczestnika w formie zdjęcia, napisu tekstowego lub krótkiego filmiku powodów, za które Uczestnik najbardziej lubi Lett („Praca Konkursowa”). Praca konkursowa musi zostać opublikowana w formie posta lub relacji na Instagramie i oznaczona łącznie w następujący sposób: @lett.living (oznaczenie użytkownika) oraz hasztag: #lett.

 3. Uczestnik może zgłosić jedną Pracę Konkursową. W przypadku opublikowania większej liczby prac spełniających kryteria Pracy Konkursowej, Komisja będzie brała pod uwagę pierwszą zgłoszoną Pracę Konkursową, opublikowaną przez Uczestnika w okresie trwania Konkursu i dostępną na portalu Instagram w dniu wyboru przez Komisję zwycięskich Prac Konkursowych i tylko ta Praca Konkursowa bierze udział w Konkursie.


 4. Uczestnik może zgłosić Pracę Konkursową w okresie trwania Konkursu określonym w treści § 1 ust. 6 Regulaminu.

 5. Naruszenie przez Uczestnika zasad opisanych w Regulaminie, naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź postępowanie nierzetelne, nieetyczne i w jakikolwiek sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego może skutkować usunięciem Uczestnika z udziału w Konkursie.

§4 Prawa autorskie


 1. Prace Konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.

 2. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową oświadcza, że jest jej autorem i przysługują mu pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do tej Pracy Konkursowej oraz, że Praca Konkursowa nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Pracy Konkursowej na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez Uczestnika praw osób trzecich.

 3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, iż w przypadku uznania przez Komisję za zwycięską, Pracy konkursowej Uczestnika, z chwilą wydania Nagrody następuje przeniesienie przez Uczestnika praw autorskich majątkowych do Pracy Konkursowej na Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie. Nabycie praw autorskich do zwycięskiej Pracy konkursowej następuje zgodnie z postanowieniami art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 4. Uczestnik w przypadku przyznania przez Organizatora wygranej w Konkursie i z chwilą wydania Nagrody oraz podpisania przez Zwycięzcę Protokołu Odbioru, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej Pracy Konkursowej wraz z prawem do rozporządzania i korzystania z Pracy Konkursowej w całości, we fragmentach oraz w połączeniu z innymi utworami, oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej, w zakresie następujących pól eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (FDD, HDD, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne) i przepisanie utrwalenia na inną technikę, rodzaj zapisu;

  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terenie RP i poza granicami RP, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; wymiana nośników na których utrwalono Pracę konkursową; wprowadzanie i przetwarzanie w pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci multimedialnych oraz sieci teleinformatycznych umożliwiających zwielokrotnianie Pracy Konkursowej w pamięci telefonów komórkowych i odtwarzanie Pracy Konkursowej za pomocą tych telefonów; wprowadzanie i przetwarzanie w sieci Internet, w tym w szczególności pobieranie, udostępnianie i publikowanie;

  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  4. nadawanie za pomocą wizji i fonii przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych lub organizacji radiowych i telewizyjnych;

  5. reprodukcja trwała tj. wielokrotne, nieograniczone w czasie wykorzystywanie;

  6. swobodne używanie i korzystanie z Pracy Konkursowej oraz jej pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczania towarów, dokonywanie przez Organizatora oraz podmioty pozostające z nimi w związkach kapitałowych, personalnych, gospodarczych;

  7. modyfikowanie Pracy Konkursowej w całości lub części oraz dokonywanie jej opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów Pracy Konkursowej lub całości;

  8. rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w szczególności poprzez jej publikację na stronie internetowej Organizatora, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych, w kanałach social media, na plakatach, w ramach tekstów reklamowych, tekstów z obszaru PR.

 5. Z chwilą otrzymania Nagrody, Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do zgłoszonej przez siebie Pracy Konkursowej oraz upoważnia Organizatora do ich wykonywania.

 6. Uczestnik wyraża zgodę na publikację Pracy Konkursowej z oznaczeniem imienia i nazwiska (lub nicku Uczestnika na portalu Instagram), jak również anonimowo.

 7. Uczestnik oświadcza, iż Praca konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich w tym, w przypadku gdy zawiera ona wizerunek osób trzecich, nie narusza prawa do wizerunku tych osób. Uczestnik oświadcza, iż w przypadku określonym w treści zdania poprzedniego osoby trzecie wyraziły pisemną zgodę i pozostawiły ją w biurze organizatora, na wykorzystanie ich wizerunku w ramach Pracy konkursowej oraz na korzystanie z tej Pracy na zasadach i polach eksploatacji określonych w Regulaminie. W przypadku gdy Praca Konkursowa zawiera wizerunek Uczestnika, wyraża on zgodę na jego wykorzystanie w ramach Pracy konkursowej oraz na korzystanie z tej Pracy na zasadach i polach eksploatacji określonych w Regulaminie.

 8. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia, na żądanie Organizatora zgód osób trzecich określonych w treści §4 ust. 7 Regulaminu.

 9. Organizator zastrzega, że Praca Konkursowa może nie zostać przez niego wykorzystana.

 10. W Konkursie nie będą uwzględniane Prace Konkursowe, które:

  1. naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,

  2. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym, chyba, ze treści te odnosić się będą do Lett,

  3. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.

  4. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,

  5. nie dotyczą w całości lub części przedmiotu Konkursu,

  6. zostały napisane w sposób nieczytelny pozostawiający wątpliwości co do swojej treści.

§5 Nagrody i zasady wyłaniania Zwycięzców


 1. W terminie do 5 dni roboczych od ostatniego dnia trwania Konkursu, spośród osób, których Prace Konkursowe zostały opublikowane na portalu Instagram, Komisja wyłoni Zwycięzcę („Zwycięzca”).

 2. Komisja dokona wyboru Zwycięzcy, poprzez ocenę Prac Konkursowych. Ocena polegała będzie na wskazaniu Pracy Konkursowej mającej najbardziej oryginalny, kreatywny, artystyczny charakter zdjęcia w opinii Komisji.

 3. Nagrodą w Konkursie jest: kosz prezentów świątecznych o wartości 300 złotych (dalej zwany „Nagrodą”).

 4. Nagroda nie podlega wymianie na inną Nagrodę, ani na równowartość w środkach pieniężnych.

 5. Nagroda przyznana zostanie w terminie do 14 dni roboczych od ostatniego dnia trwania Konkursu określonego w treści § 1 ust. 6 Regulaminu. Imię Zwycięzcy wraz z Pracą Konkursową, zostaną ogłoszone na profilach Social Media Lett – Facebook oraz Instagram.

§6 Odbiór Nagród


 1. Organizator w terminie do 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu skontaktuje się za pomocą profilu Instagram, ze Zwycięzcą w celu powiadomienia o przyznanej Nagrodzie oraz w celu przekazania Nagrody.

 2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie przez Zwycięzcę Protokołu Odbioru Nagrody.

 3. W przypadku braku odpowiedzi na wysłaną wiadomość na portalu Instagram w terminie 3 dni od daty jej wysłania przez Organizatora, procedura określona w puknie 1 powyżej zostanie powtórzona. W przypadku gdy powtórzenie procedury okaże się być bezskuteczne, Komisja Konkursowa wybierze innego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy poprzez jej wręczenie w siedzibie jednego z budynków Lett, wybranego przez Organizatora, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy o przyznanej Nagrodzie na zasadach określonych w treści § 6 ust. 1 Regulaminu.

 5. Przekazanie Nagrody zostanie potwierdzone przez Zwycięzcę podpisaniem Protokołu Odbioru Nagrody. Za datę wydania Nagrody przyjmuje się datę podpisania Protokołu Odbioru Nagrody.

 6. Odmowa przyjęcia Nagrody lub odmowa podpisania dokumentów określonych w treści § 6 ust. 5 powyżej oznacza utratę prawa do Nagrody.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji Uczestnika dokonane po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, o których Organizator nie został powiadomiony.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu nieaktywnego profilu na portalu Instagram jak również w przypadku niezgłoszenia się prze Uczestnika w celu odbioru Nagrody.

§7 Reklamacje


 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników, pisemnie na adres [email protected] z dopiskiem „Święta z Lett - konkurs”.

 2. Prawo złożenia reklamacji w Konkursie przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

 4. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja lub na adres korespondencyjny, z którego reklamacja została zgłoszona.

§8 Ochrona danych osobowych


 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych są: Parkur Propco Sp. z o.o, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, Polska,
  NIP: 5272947041, oraz Bemowo Propco Sp. z o.o, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, Polska, NIP: 5272945438.
  Dane kontaktowe administratora: Mathias Sachse Skrubbeltrang, [email protected]
  W sprawie danych osobowych można skontaktować się z nami za pomocą wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w okresach wskazanych poniżej.

  1. Udział w Konkursie
   Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, miasto zamieszkania. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1
   lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora.
   Cel przetwarzania: udział w Konkursie „Święta z Lett”, jego realizacja, poinformowanie o wygranej oraz
   przekazanie Nagrody.
   Czas przechowywania danych: do upływu 50 dni od ostatniego dnia trwania Konkursu.

  2. Publikacja informacji o Zwycięzcach w ramach profilu Organizatora w serwisie Facebook oraz Instagram:
   Dane osobowe: nick Zwycięzcy
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora.
   Cel przetwarzania: publikacja informacji o Zwycięzcach w ramach profilu Organizatora w serwisie Facebook oraz Instagram.
   Czas przechowywania danych: do upływu 40 dnia od dnia publikacji.

  3. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
   Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania
   Podstawa prawna: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania.
   Cel przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
   Administratora, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
   Czas przechowywania danych: do dnia upływu 3 lat od dnia ostatniej komunikacji, z osobą, której dane dotyczą.

  4. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej.
   Dane osobowe: adres e-mail
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Zwycięzcę zgody na przetwarzanie
   danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia.
   Cel przetwarzania: przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej.
   Czas przechowywania danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 3. Dobrowolność podania danych osobowych

  Podanie przez Uczestnika Konkursu wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w Konkursie.

 4. Kategorie odnośnych danych osobowych:

  Administrator informuje o następujących kategoriach odnośnych danych osobowych:
  imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, miasto zamieszkania a w przypadku Zwycięzców dodatkowo nr PESEL lub inny numeru na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja danych Uczestnika z właściwym dokumentem tożsamości.

 5. Źródła danych osobowych:

  Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą od Uczestnika Konkursu.

 6. Odbiorcy danych osobowych:

  Upoważnieni pracownicy Administratora,
  Podmiot obsługujący Administratora w zakresie IT oraz organizacji Konkursu

 7. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

  Na podstawie RODO ma osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych,

  • • żądania sprostowania swoich danych osobowych,

  • • żądania usunięcia swoich danych osobowych,

  • • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  • • żądania przenoszenia danych osobowych.

  W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator informuje w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podaje przyczyny opóźnienia.

 8. Prawo do cofnięcia zgody

  Uczestnik może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym
  momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania dokonanego przez Administratora na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

 9. Skarga do organu nadzorczego

  Uczestnik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim
  swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe


 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.12.2023 roku i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu. Regulamin dostępny jest na stronie www.lett.pl.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw

 3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

Do you have questions?

We are here to help you!
Contact us

Thank you for visiting our website. Your privacy is of utmost importance to us, and data security is our priority. We use cookies to customize content to individual preferences and provide higher-quality services. Please consent to the use of cookies and familiarize yourself with our privacy policy.